Deelnamereglement

 1.  Algemeen
  1. Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.deskendelsekwis.nl bedoeld.
  2. Daar waar naar de organisatie wordt verwezen worden alle personen die op de website als organisatie zijn aangegeven bedoeld, alsmede hun activiteiten in het kader van De Skèndelse Kwis, alsmede activiteiten van derden uit opdracht of op verzoek van deze personen. De organisatie van De Skèndelse Kwis is ondergebracht in de Stichting De Skèndelse Kwis.
  3. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.
 2. Teams
  1. Deelname aan De Skèndelse Kwis kan uitsluitend met teams van minimaal 4 personen.
  2. Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team.
  3. Teamleden mogen geen thuiswonende gezinsleden van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
  4. Elk team kent één van de teamleden toe als 1e contactpersoon voor de organisatie.
  5. Deze 1e contactpersoon van het team is woonachtig in Schijndel of Wijbosch.
  6. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de 1e contactpersoon.
  7. De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in de voormalige gemeente Schijndel en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan De Skèndelse Kwis deel te nemen.
  8. Een team is gerechtigd tot deelname indien hun 1e contactpersoon een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.
 3. Inschrijven
  1. Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld tijdig te voldoen.
  2. De inschrijvingstermijn opent in principe op de datum van de Schijndelse Hartemért en sluit een week voor de op de website aangekondigde quizdag. Aanmeldingen buiten deze termijn kunnen door de organisatie bij uitzondering en onder dan te stellen voorwaarden worden geaccepteerd.
  3. Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst.
  4. Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen teamnaam op te geven. Deze naam mag maximaal 40 karakters lang zijn. Indien meerdere teams (nagenoeg) dezelfde naam opgeven zal de organisatie dit terugmelden aan het laatst aangemelde team zodat zij alsnog een andere naam kunnen opgeven.
  5. Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een Schijndels of Wijbosch goed doel op te geven waaraan hun mogelijk winnende prijs geschonken zal worden. De organisatie zal bepalen of dit goede doel een voldoende Schijndels of Wijbosch karakter heeft en nagaan of het ook door andere teams als goed doel is opgegeven. Indien nodig zal de organisatie hierover in overleg treden met de contactpersoon om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als een team zelf geen goed Schijndels of Wijbosch doel kan benoemen dan mag zij dit overlaten aan de organisatie.
  6. De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient op de bankrekening van Stichting De Skèndelse Kwis te worden overgemaakt.
  7. De organisatie zal niet eerder een bevestiging van inschrijving voor een team naar de 1e contactpersoon versturen dan nadat alle inschrijfgegevens akkoord zijn bevonden en het op de website aangekondigde inschrijfgeld is ontvangen.
 4. Deelnemen
  1. De organisatie stelt jaarlijks het full colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Skèndelse Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.
  2. De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizdag van De Skèndelse Kwis vast evenals de locatie en tijdstippen voor het ophalen en weer inleveren van de vragenboekjes. Deze worden via de website bekendgemaakt.
  3. Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizdag tijdig haar vragenboekje op de centrale locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert.
  4. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
  5. Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vele vragen over Schijndel staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men ‘de hort’ op moet of aan een geheime centrale kennistest moet deelnemen. Ook het invullen van eventuele enquêtevragen telt mee. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen.
  6. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.
  7. Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboekjes zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden.
 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van De Skèndelse Kwis deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd of als het enquêteformulier niet (volledig) is ingevuld. De puntentoekenning staat in het vragenboekje en/of op de website.
  2. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
  3. Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de finaleavond (zie 5.5) op de website worden gepubliceerd. De uitslag van De Skèndelse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.
  4. Jaarlijks bepaalt de organisatie hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke geldprijs kunnen winnen voor hun goede doel. Dit wordt vooraf op de website gepubliceerd. Het totale prijzenbedrag hiervoor bedraagt jaarlijks minimaal 750 euro.
  5. De bekendmaking van de uitslag alsmede de symbolische uitreiking van de goede doelen prijzen zal plaatsvinden tijdens de finaleavond van De Skèndelse Kwis, welke in januari volgend op de quizdag zal plaatsvinden. De datum en de locatie van deze finaleavond worden tijdig op de website bekendgemaakt.
  6. Het staat de organisatie vrij om, afhankelijk van het beschikbare budget, extra goede doelen prijzen toe te kennen aan door de organisatie zelf te bepalen goede Schijndelse of Wijbosche doelen.
  7. De winnende teams ontvangen voor henzelf omgelijk ook een prijs, mogelijk in natura. Het winnende team mag tot aan de eerstvolgende quizdag de beschikbare wisseltrofee in bezit houden.
 6. Tenslotte
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Skèndelse Kwis. Deelnemen aan De Skèndelse Kwis is dus geheel op eigen risico.
  2. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  3. De organisatie is ten alle tijden gerechtigd van het bovenstaande reglement af te wijken.